Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

Изготвена и проведена бе тръжна процедура за избор на фирма - изпълнител с обект „Обновяване на сгради – детски градини и реновиране на прилежащите им детски площадки, град Кюстендил“ по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“. Комисията определи за победител "Строителна фирма - РИЛА" ЕООД. Срокът за изпълнение на договора е 9 месеца.

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.