Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

След подписан договор за изпълнение на строително-монтажни работи по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“ с изпълнител „Строителна фирма – РИЛА“ ЕООД, започнаха дейностите в трите сгради на ДГ „Първи юни“ гр. Кюстендил. Те предвиждат монтиране на соларни панели, ремонт на сградата на ДГ, намираща се в с. Соволяно и реновация на детската площадка в двора; монтиране на соларни панели и реновация на детската площадка в централната сграда на ДГ „Първи юни“, както и ремонт на площадката на сграда „Зорница“. Срокът за изпълнение е 9 месеца. Основната цел на тази дейност е да се намали потреблението на енергия и да се повиши комфортът, като се подобри качеството на живот и се намалят рисковете за здравето в детските градини. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще подобри състоянието на сградите. Трите детски площадки, които ще се реновират ще станат "еко" с помощта на екологични материали и ще слеят с естествения ландшафт и природните ресурси в района.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.