За периода от 01.02.24 г. до 16.02.24 г. са обслужени общо 41 произшествия, от тях 12 в урбанизирани територии и 29 в извън урбанизирани. 37 от тях са причинени поради небрежно боравене с открит огън, а 4 – от късо съединение в електропроводните линии.

Повишаване на температурите и слънчевото време през последните дни е предпоставка за възникване на пожари и усложняване на пожарната обстановка.

Въпреки редицата предупреждения на служителите от РДПБЗН – Кюстендил, продължава паленето на сухи треви и храсти, което е нарушение на нормативната уредба,  като основна причина остава небрежност при бораване с открит огън. Слънчевото време предразполага  земеделските  стопани и граждани да почистват своите стопанства и лични дворове, като същото е задължително да става чрез извозване на сухата растителна, отпадъчна  маса, а не чрез изгарянето й.

Абсолютно е ЗАБРАНЕНО в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници. Не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР е от 200 до 2000 лв.

Служителите провеждат информационна-разяснителна дейност за риска от пожари и за формиране на необходимото поведение и действия при евентуално възникване на такива.  Участват съвместно с представители на ОДМВР Кюстендил в мобилни екипи в малките населени места, срещи в кметства и други. Разпространяват материали с информация касаеща правилата за пожарна безопасност.

При забелязан пожар, съобщете незабавно на тел.112.