Област Кюстендил вече има одобрена и приета Областна програма за намаляване на риска от бедствия с хоризонт на изпълнение 2023 - 2028 г. Важният стратегически документ бе единодушно гласуван от членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия по време на заседание, свикано от инж. Александър Пандурски. 

Областният управител обясни, че приетият документ е съобразен с Националната програма за намаляване на риска от бедствия, както и с Националната стратегия, и отчита идентифицираните значими рискове, като целта е да се намали влиянието им и да се повишат способностите за готовност, координация, реагиране и бързо възстановяване след бедствия. 
“Разработената програма ще спомогне за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост при бедствия, както и намаляването на причинените щети и загуби”, заяви инж. Пандурски. 

Той поясни, че Областната програма цели да се изгради една рамка, с която да се определят приоритети за действие, за да се намали риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките, които се залагат в нея на областно ниво.
 
Началникът на Областния център към РДПБЗН, Ивета Борисова представи по време на заседанието проекта на Областната програма. 
Тя поясни, че съгласно качествената оценка на рисковете от бедствия на територията на областта най-големите рискове са идентифицирани опасности като земетресение, ядрена или радиационна авария и наводнение - речно. Анализирайки риска, първите две не могат да се прогнозират, затова са заложени мерки за идентифициране на опасности от наводнение. Борисова посочи, че предвидените мероприятия и дейности ще окажат положително въздействие за: намаляване на  уязвимостта на населението от бедствия; подобряване координацията и ефективността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия и недопускане дублиране на дейности; повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия; приобаащаване на множество заинтересовани страни. 

Пред членовете на Областния съвет Ивета Борисова разясни в детайли оперативните цели и дейности за периода 2023 - 2028 г. 

“С изпълнението на целите и дейностите ще можем да познаем и да управляваме риска”, обясни Борисова.

Сред дейностите тя посочи: провеждане на обучения във връзка с действието при пожари и извънредни ситуации на обучаемите в сферата на образованието и на работещи; Провеждане на ученическите състезания и конкурси; Провеждане на информационно-разяснителни дейности; Публикуване на информационни материали на сайтовете на областната и общински администрации за действия при съответна опасност (наводнения, земетресение, пожари и други рискове). Както и: провеждане на обучения на служители в областна и общински администрации; поддържане на добра координация на териториалните структури; следене и анализиране на данните и направените изводи от платформите за намаляване на риска от бедствия на областно и общинско ниво; актуализиране на класификацията на язовирите по степен на потенциална опасност; планиране за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/ услуги; насърчаване на участия на частния сектор и доброволци; участие в международни проекти по линия на трансгранично сътрудничество при бедствия чрез сключване на споразумения с двете съседни държави на областта; повишаване осигуреността със специализирана екипировка и оборудване на изградените способности за реагиране при бедствия на територията на областта.

За изпълнение на Областната програма се приемат годишни планове и ще се отчита с доклад до Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства. 
Източниците за финансиране на дейностите са: Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане; Бюджетите на министерствата и ведомствата; Общинските бюджети и Структурните фондове на Европейския съюз.

По време на заседанието зам.-кметът на Дупница Бойко Христов също взе отношение по темата, като представи накратко програмата на Община Дупница за намаляване на риска от бедствия. 

От Оперативен център - Дупница отбелязаха, че много от авариите са били отстранени още в неделния ден, като кметската управа е реагирала бързо и адекватно. 

Представител на Община Кюстендил заяви, че във високо планинските населени места клоните и дърветата са били премахнати бързо. “Имаше пълна координация и взаимодействие от екипите на всички институции”, отчетоха от Община Кюстендил. 

Директорът на Областно пътно управление Юлиана Божилова благодари на ОД на МВР и на Пожарна безопасност и защита на поселението за отличната координация по време на обилния снеговалеж преди дни. Тя призова кметовете, когато имат необходимост в такива ситуации, да потърсят съдействие от Областно пътни, което при възможност ще изпрати техника. 

В края на заседанието областният управител инж. Пандурски изказа благодарност към всички институции, организации, доброволци и частни фирми, които по време на обилните снеговалежи са действали адекватно и са дали всичко от себе си, за да се отстранят падналите дървета и клони, да се възстанови електричеството и да се направят проходими пътищата. “Благодарим на всички, които по време на тези тежки и сурови условия бяха на терен, работиха неуморно и помогнаха да се възстанови сравнително бързо нормалният ритъм на живот в нашата област”, каза Пандурски.