Областна администрация – Кюстендил е поискала информация от кметовете на общини и ръководителите на териториалните структури относно тяхната готовност, създадена организация и предприети мерки за предстоящия зимен сезон. След обобщаване й става ясно, че за територията на областта са предприети следните мерки:

Деветте общини са с актуализирани състави на щабовете за изпълнение на общинските планове за защита при бедствия и общинската техника е годна за извършване на спасителни дейности при зимни условия. Създадена е необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост и е осигурено здравното и медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка на територията на общините.

ОПУ – Кюстендил са изготвили планове за зимно поддържане на АМ „Струма“ и републиканската пътна мрежа, в които са направени разчети за необходимата механизация, материали и хора. Определено е местонахождението на депата за инертни материали.

В готовност е създаденият със заповед оперативен щаб на РД ПБЗН.

Създадена е и организация за своевременно сформиране на временни оперативни щабове за управление на силите и средствата на място. Изготвени и утвърдени са схеми за оповестяване по телефон и чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на длъжностните лица, ангажирани в дейностите по овладяване и ликвидиране на последствията от усложнена зимна обстановка. Създадена е организация за своевременно събиране на информация за обстановката в областта и общините, обобщаването и анализирането й.

В една част от общините договорите с изпълнителите, имащи задължения за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа през сезон 2021 - 2022 г., са сключени, а в останалите текат процедури по сключването им.

Както през изминалия зимен сезон, така и през предстоящия, е създадена организация за извличане на закъсали товарни автомобили. При необходимост от извличане на аварирали или закъсали тежкотоварни автомобили, пътно-поддържащата фирма извършва дейността със своя техника до първата отбивна площадка, каквито фирмата предварително е подготвила.

За борба с поледиците по пътищата от Републиканската пътна мрежа са предвидени сол и калциев хлорид, а за опесъчаването им - пясък.

Създадена е необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа необходимост и е осигурено здравното и медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка на територията на общините. РЗИ – Кюстендил, ЦСМП – Кюстендил и лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил са актуализирали Плановете за медицинското осигуряване на населението при усложнена зимна обстановка през зимния период 2021-2022 г., същите са утвърдени и съгласувани. РЗИ поддържа актуални списъци на болни на хемодиализа в отделенията по хемодиализа към лечебните заведения за болнична помощ. Представен е и списък на бременни с термин на раждане през зимния сезон, както и информация, касаеща готовността на лечебните заведения за болнична помощ за временно настаняване на пострадали и нуждаещи се от специализирана медицинска помощ.

По информация на РУО - Кюстендил, всички училища на територията на областта имат осигурено отопление за предстоящия отоплителен сезон. Създадени са условия за провеждане на нормален учебен процес. Осигурен е транспорт за пътуващите ученици от населените места, в които няма училище.

Есенно–зимната подготовка на електроенергийните съоръжения на територията на област Кюстендил, които се поддържат от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, е изпълнена и продължава по утвърден график. Аварийните автомобили са оборудвани и готови за работа при бедствия и усложнена зимна обстановка.

Дружествата „Овергаз - Мрежи“ - гр. Кюстендил и „АРЕСГАЗ“ - гр. Дупница са предприели необходимите действия за привеждане на газоразпределителната мрежа на дружествата в готовност за работа при есенно-зимни условия с цел осигуряване на газова безопасност и непрекъснатост на снабдяването с природен газ към потребителите.