Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Галина Димитрова, заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил, с личен почетен знак първа степен – златен. Магистратът е удостоен с отличието за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Професионалният път на прокурор Димитрова премина през Окръжна следствена служба в гр. Кюстендил и Районна прокуратура – Кюстендил, където освен професионалните си задължения на държавен обвинител предоставя информация на представители на медии в качеството си на говорител.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил Камелия Стефанова връчи отличието на Галина Димитрова в деня на пенсионирането й във връзка с навършване на 65-годишна възраст.