Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов връчи плакети и парични награди по 1000 лв. на всеки клас, днес на церемония в сградата на общината. Сред присъстващите бяха зам.-кметът Виктор Янев, госпожа Нели Петкова- директор на дирекция „Култура , образование, младежки дейности, спорт и туризъм“, директорът на ПМГ – Елена Стоилова, класните ръководителите – Марина Дамянова и Жасмина Мицова, както и ученици от отличените класове.

VI „а“ клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, с класен ръководител г-жа Марина Дамянова и директор на училището Елена Стоилова, спечели в категория прогимназиален етап (от 5 до 7 клас). 

X „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ с класен ръководител г-жа Жасмина Мицова – Средова и директор на училището Елена Стоилова спечели в категория гимназиален етап (от 8 до 12 клас).

Конкурсът „Клас на годината“ се организира за трета поредна година от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кюстендил и има за цел да стимулира и поощтри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип, да взимат активно участие в часовете. Конкурсът има за цел и да сведе до минимум неизвинените и безпричинни отсъствия, развитие на мотивация за учене и ученическо самоуправление, привличане на родителите в учебно – възпитателния процес, развитие и обогатяване на училищните традиции, сплотяване на ученическите колективи, показване на новите инициативи и идеи и повишаване на познавателната активност . 

Класовете бяха оценявани по следните критерии: общ брой допуснати неизвинени отсъствия; среден годишен успех; постижения в спорта; участие в състезания, конкурси и олимпиади; Липса на наказания от педагогически съвет или допуснати противообществени прояви; участия в извънкласни мероприятия.