V „б“ клас на ПМГ „проф. Емануил Иванов“ спечели в категория прогимназиален етап (от 5 до 7 клас), а IX „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ в категория гимназиален етап (от 8 до 12 клас).

Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов връчи плакети и парични награди по 1000 лв. на всеки клас, днес на церемония в сградата на общината. Сред присъстващите бяха зам.-кметът Виктор Янев, Светослав Василев – секретар на Община Кюстендил, Нели Петкова- директор на дирекция „Култура , образование, младежки дейности, спорт и туризъм“, директорът на ПМГ – Елена Стоилова, класните ръководителите – Светлин Кирилов и Александра Манова, както и деца от отличените класове.

Конкурсът „Клас на годината“ се организира за втора поредна година от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Кюстендил и има за цел да стимулира и поощтри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип, да взимат активно участие в часовете. Конкурсът има за цел и да сведе до минимум неизвинените и безпричинни отсъствия, развитие на мотивацията за учене, привличане на родителите в учебно – възпитателния процес, развитие и обогатяване на училищните традиции. 

Класовете бяха оценявани по следните критерии: допуснати минимален брой неизвинени отсъствия, годишен успех на класа, постижения в спорта, участие и постижения в състезания и олимпиади, липса на наказания от педагогическия съвет или допуснати противообществени прояви, участия и отличия в конкурси, фестивали и извънкласни мероприятия.