Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Светослав Петров – съдия в Районен съд – Кюстендил, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Кюстендил. Предложение за назначението бе направено от председателя на Районен съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров, след положително становище и на Общото събрание на съдиите в съда.

Съдия Светослав Петров притежава общ юридически стаж от над 14 години и 5 месеца, от които в органите на съдебната власт – над 13 години и 7 месеца. Той е заемал длъжностите „младши прокурор“ и „прокурор“, а от 06.04.2015 година до настоящия момент е съдия в Районен съд – Кюстендил, където разглежда и решава граждански и наказателни дела.

С решение на Съдийската комисия на ВСС от началото на 2023 година, съдия Светослав Петров е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.