1 942 е броя на регистрираните безработни лица от трите общини, който обслужва Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил към края на месец декември 2021 г. Най-много са регистрираните в Община Кюстендил – 1 892, а равнището на безработица е 7.3 %. В Община Невестино са регистрирани 41 безработни лица, с равнище на безработица от 6.7 % В Община Трекляно са регистрирани 9 безработни лица, с равнище на безработица – 5,0 %.

Дирекция бюро по труда Кюстендил продължава реализация на проект „Заетост за теб”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проекта цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 6 месеца за обявени от тях свободни работни места. На работодателите, които осигурят заетост по проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, определена за страната и дължимите вноски за сметка на работодателите. С цел гарантиране на устойчивост, работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на половината период на субсидирана заетост. 

По проекта бяха приети изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб”, като срокът му се удължи до 30.06.2023 г. и същия продължава да се реализира от страна на бюрата по труда. Също така бяха променени условията за допустимост, като наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и юридически лица – работодатели, за период от 6 месеца, от датата на подаване на заявката от страна на работодателя.

В Дирекция бюро по труда Кюстендил по проект „Заетост за теб“ са подписани 477 договора за осигуряване на заетост на 1 082 безработни лица.

През 2022 година продължава да се реализира и да бъде отворена процедура за разкриване на работни места от страна на работодателите по проект „Нова възможност за младежка заетост“, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работодателите могат да подават заявки и да разкриват свободни работни места за младежи до 29 годишна възраст в две направления. Първото направление е стажуване на младежи за период от 6 месеца и второто направление – обучение по време на работа, за период от 6 месеца. И по двете направления работодателя осигурява свой работник или служител за наставник на наетия младеж.

До приемането на Националния план за действие по заетостта през 2022 г., но не по-късно от 31 март 2022 г. може да се сключват договори по програма „Старт на кариерата“ за млади висшисти вече одобрени за работа в структури на публичната администрация, и по някои насърчителни мерки за предприемачество на безработни и обучения на възрастни от Закона за насърчаване на заетостта. До 31 март 2022 г. договорите за субсидирана заетост и обучение се финансират в размерите, определение с Националния план за действие по заетостта през 2021 година.