Само 2 месеца след внедряването на мобилния фото-регистър при транспортиране на дървесина (http://fotoregister.uzdp.bg), в Югозападно държавно предприятие заработи поредната иновация за модернизиране на горското стопанство и по-ефективно опазване на горите. Техническото нововъведение представлява мобилно приложение за смартфони и таблети, което позволява използването на офлайн карта за всички горски територии в обхвата на предприятието, както и изпращането на сигнали за нередности в горите. Важно е да се отбележи, че то по никакъв начин не отменя „Националната система 112”, а само я допълва. Приложението работи под операционната система Android и е свободно достъпно за сваляне на уеб-адреси http://gori.uzdp.bg/uzdp64.apk (за по-нови мобилни устройства) и http://gori.uzdp.bg/uzdp32.apk​ (за по-стари мобилни устройства).

Офлайн картата е изключително полезна за работата на лесовъдите в гори и отдалечени планински райони, където сигналът на мобилните мрежи е слаб или липсва. Достъпът до нея е възможен чрез бутона за сигнали. Тя включва границите на всички подотдели според горскостопанските планове на 38-те териториални поделения на ЮЗДП, както и всички защитени територии.

От най-голямо значение за заинтересованата общественост е възможността на приложението за GPS-позициониране и подаване на сигнали до ЮЗДП за спешни случаи и нередности в горите, като например природни бедствия, бракониерство, повреди върху туристическата инфраструктура, нерегламентирано движение на МПС извън горските пътища и замърсяване с битови отпадъци. Сигналите следва да бъдат придружени от снимков материал и данни за контакт с подателя. Така горските служители по-адекватно ще могат да оценят подадената информация и да я съобразят при текущия контрол и при планиране на горскостопанските дейности. Коректно подадените сигнали се визуализират моментално на публичната уеб-карта на горите в ЮЗДП на адрес http://gori.uzdp.bg, което улеснява комуникацията между гражданите, предприятието и всички институции, работещи в горите.

Указания за инсталирането и работата с мобилното приложение са налични в приложеното видео-обучение: https://youtu.be/9cbi4-llNu4