През месец август 2020 г. в Областна администрация - Кюстендил приключи процесът на внедряване на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF (Common Assessment Framework - CAF), стартирал през април 2019 г. по проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в българската администрация“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

В периода на изпълнение на дейностите по внедряване на модела CAF е изготвен тригодишен План за подобрение на административната дейност на Областна администрация – гр. Кюстендил на базата на анализ и оценка на идентифицираните мерки в Доклада за самооценка на администрацията. Изпълнението на Плана за действие за реализиране на мерките от доклада за самооценка по CAF за периода 2020 - 2022 г. ще представлява елемент от стратегическото и оперативното управление на Областна администрация.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

Основната цел на прилагането на модела за самооценка CAF в Областна администрация – гр. Кюстендил е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално от публичния сектор за публичния сектор. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и да въведат т. нар. „култура на организационно съвършенство“.