Въведени са промени, за да се избегне натрупването на големи групи от хора в звената за административно обслужване ​

В ОДМВР – Кюстендил, е създадена организация за обслужване на гражданите както в Кюстендил, така и в районните управления в областта.

Ако имат неотложна нужда гражданите от смяна на личните документи или друг вид административна услуга, това е възможно при стриктно спазване на мерките за отстояние, ползването на маски в закритите помещения.

Създадена е улеснен достъп/изградена рампа/ и за гражданите със затруднена двигателност да бъдат обслужени в помещения на МВР.

От възможността за гражданите, които са лежащо болни, да бъдат обслужени на адрес с мобилна биометрична станция, могат да се ползват след заявяване в районните управления или в сектор БДС в ОДМВР. Обслужването по този начин ще бъде възстановено след изтичане на срока на извънредното положение.

Срокът на валидност на личните документи, които изтичат в периода 13 март 2020 г. – 31 октомври 2020 г., бе удължен с шест месеца със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван е в Държавен вестник  бр. 28, 24.03.2020 г.


В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.