Ст. комисар А. Джартов: “Вашият Областен план за защита при бедствия е един от най-добрите в страната“

Областният управител Виктор Янев: "Уважение към професионализма ви, благодаря ви!"

Гости на анализа бяха: областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев, директорът на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ в ГДПБЗН –МВР ст. Комисар Александър Джартов, зам.директорът на ОДМВР – Кюстендил комисар Веско Рангачев, директорът на Областния съвет на БЧК – Кюстендил, д-р Емилия Кацарска

Директорът на РДПБЗН – Кюстендил, комисар Св. Георгиев представи анализа, като подчерта, че за осъществяването на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации и подобряване на административното обслужване са изпълнени следните дейности:

 • Извършване на проверки по спазване изискванията за пожарна безопасност;
 • Извършване на комплексни, контролни и тематични проверки на дейността РСПБЗН;
 • Извършени проверки на търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
 • Информационни кампании „Есенно – зимен отоплителен сезон”, „Спри горските пожари – научи как”, „Опазване на реколтата от пожари”, „Седмица на пожарната безопасност”;
 • – Извършване на проверки за изпълнението на задълженията на юридическите лица и едноличните търговци в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗЗБ;
 • – Участие в заседания по решение на Председателя на Областния и Общински съвети за намаляване на риска от бедствия;
 • –Служители на РДПБЗН – Кюстендил, взеха участие в комисии за разработване на Областния план за защита при бедствия (ОПЗБ) в част „Наводнения“, „Земетресения“, „Ядрена или радиационна авария, „Горски пожари“ и „Транспортни катастрофи“.

Осигурена е актуална и достъпна двуезична информация (на български и на английски език) за извършваните услуги, информацията е публикувана и на интернет страницата на дирекцията. В местата, осъществяващи административно обслужване са поставени информационни табла, от които е видно каква е организацията на работа, начините за заплащане на дължимите такси и др.

Общата оценка за качеството на административното обслужване във връзка с извършена проверка от служители на ГДПБЗН показва много добро ниво: наличие на пълна и актуална информация за нормативната база и процедурите за различните видове услуги и компетентно отношение към гражданите. Потребителите са получили нужното съдействие от служителите на РДПБЗН – Кюстендил, и РСПБЗН и своевременно са извършени нужните действия.

Превантивна дейност.

Превантивната дейност през изминалата година се осъществяваше в изпълнение на законовите, подзаконовите нормативни актове и в изпълнение на Целите за дейността на РДПБЗН за 2019 г. Основните акценти на дейността бяха насочени към осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, чрез: -

Информиране на обществеността относно опасностите и риска от пожари и бедствия, подпомагане на обучението и практическата подготовка по защита при бедствия на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението, както и в системата на предучилищното и училищното образование.

Проведе се работна среща с представители на местното самоуправление за ролята и значението на доброволните формирования за преодоляване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Бяха проведени 11 занятия с участие на 48 доброволци.

Проведоха се 49 мероприятия със 180 участници в редица основни и средни училища за проверка на нивото на знания за поведение и действие за защита при различни видове бедствия на персонала на територията на различни общини.

Бяха изготвени информационни материали на тема „Правила за поведение при наводнение“, като същите бяха разпространени в основните и средни училища, детски градини в област Кюстендил. Бяха проведени 140 занятия с деца и ученици /1473 участници под формата на беседи, лекции на теми свързани със защитата при пожари и бедствия на ученици от училищата в областта/.

През месец септември се проведе областния етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” г.

Участникът във втора възрастова група Георги Иванов зае трето място в крайното класиране.

През месец май традиционно се проведоха общинските състезания и областно състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. През месец юни на XVII националното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” в гр. Стара Загора отборът на I ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - Кюстендил, в условията на сериозна конкуренция показа знания и умения зa справяне с бедствени ситуации и пожари, като зае IX място в комплексното класиране.

През 2019 г. се е увеличил броят на сформираните отбори с 4 в сравнение с 2018 г., когато са били 8.

Подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия, изизскващо се от Закона за защита при бедствия при изпълнение на функциите им.

Проведоха се 5 заседания на областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Служители от РДПБЗН – Кюстендил, взеха участие в сформираните работни групи по изготвяне на проект по различните части на областния план за защита при бедствия на област Кюстендил в части – земетресение, наводнение, радиационна авария, горски пожари и транспортни катастрофи. Разработен бе областен план за защита от бедствия. Служителите от дирекцията оказаха съдействие на Съветите за намаляване на риска от бедствия на всички общини от област Кюстендил за разработване на общинските им планове.

Оказано бе подпомагане на планирането на защитата при бедствия и методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт

При осъществения контрол по спазване на ЗЗБ са извършени 205 проверки, констатираните слабости и пропуски отстранени своевременно.

По линия на държавния противопожарен контрол са извършени планираните компексни проверки на обектите, водени на отчет в РДПБЗН.

Дейноста по ДПК в процеса на инвестиционното проектиране в строителството – извършени са 157 проверки на строежи, съставени са 5 акта по реда на ЗУТ, изпратени са 8 уведомителни писма по компетентност за констатирани нарушения на правилате и нормите за пожарна безопасност.

499 комплексни и контролни проверки са извършени по линия на ДПК на обекти в експлоатация и 1315 тематични, предприети за мерки за констатираните 607 нарушения.

Поддържане готовността на силите за реагиране:

В службите за ПБЗН, УПБЗН и група ОЦ при РДПБЗН – Кюстендил, се осъществява непрекъснато денонощно 24-часово дежурство, по време на което се провежда теоретична и практическа подготовка на личния състав.

С цел поддържане на високо ниво на готовност и професионална адекватност при провеждане на пожарогасителни и спасителни дейности, и неотложни аварийно-възстановителни работи, органите на РДПБЗН – Кюстендил провеждаха ежедневна подготовка по утвърдените учебни планове и програми и участваха в подготовката и провеждането на 613 пожаро-тактически учения и занятия (ПТУ, ПТЗ и КПТЗ) и 1 брой ПТУ със сектор СОД, съставните части на ЕСС действащи на територията на област Кюстендил и доброволните формирования.

За ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи са разработени и актуализирани 44 плана за пожарогасене и 83 ситуационни схеми, като същите се проиграват преди утвърждаване от комисията за отстраняване на евентуални пропуски с цел постоянното подобряване на знанията и уменията на оперативния състав и запознаване с обектите на новоназначените служители.

Представителният отбор по ППС на РДПБЗН – Кюстендил взе участие в Републиканския преглед по ППС в гр. Пловдив, като отбора се класира на 10 място от 28 участващи отбори от страната.

Неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита.

През 2019 г. на територията на област Кюстендил има обявено едно бедствено положение, в района на действие на РСПБЗН – Дупница, със заповед на кмета на община Дупница със срок на действие 2 дни. Няма постъпили искания от органите на изпълнителната власт за извършване на НАВР в обекти или инфраструктура – държавна и общинска собственост.

Реакциите при инциденти с живак са 7, 3 произшествия са свързани със загазоване вследствие на техническа неизправност на газови бутилки, 4 пожари в жилища вследствие техническа неизправност на газови бутилки, 1 паднала газова бутилка по време на движение.

При 4 случая териториалните звена на РДПБЗН са реагирали на сигнали за оказване на помощ, издирване и/или спасяване. От тези случаи, при 1 произшествие екипи на РДПБЗН са оказали помощ, издирване и спасяване на изгубил се мъж, при 1 произшествие е извършено спасяване на човек, затиснат под ж.п. мотриса, при 1 произшествие е извършено издирване на веществени доказателства и 1 издирване и изваждане на удавник с помощта на лодка и екип водолази.

снимка: Кюстендил Инфо

Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението.

На органите на изпълнителната власт:

От ОЦ Кюстендил бяха проведени тренировки по НСРПО (Националната система за ранно предупреждение и оповестяване), съгласно утвърден от областен управител план-график за провеждане на тренировки по системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС на областно ниво през 2019 г. Средният процент на успешно оповестените длъжностни лица е 87,24 % (през 2018 г. – 87,47%). Най-висок процент на успешно оповестени длъжностни лица е постигнат в общини Кочериново и Бобов дол – над 95 %. Много добри резултати над 85 % са постигнати в общините Дупница и Рила.

Във връзка с провеждане на ПТУ със силите и средствата на РДПБЗН – Кюстендил, сектор СОД при РДПБЗН – Благоевград и другите съставни части на ЕСС от област Кюстендил, на 17.12.2019 г. беше извършено оповестяване на членове на ОЩ на РДПБЗН – Кюстендил, общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на община Кюстендили ДФ „Кюстендил-2013” при община Кюстендил. Резултатът от оповестяването е 100 %.

След анализа на резултатите от проведените тренировки по НСРПО през 2019 г., могат да се направят следните изводи:

 • - НСРПО се поддържа в добра степен на готовност в ОЦ и може да осигури оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система;
 • - Постигнатите резултати от оповестяването показват, че системата и служителите от ОЦ в РДПБЗН са в състояние да изпълняват своите задачи и функции при необходимост и в реални условия.

На населението:

Съгласно утвърден „План за провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната”, на 2 юни е отбелязан денят на Ботев и на загиналите за свободата на България, като в продължение на 2 минути е излъчен сигналът „Въздушна опасност”.

Резултатите показаха, че са задействани 100 % от подготвените сирени.

Разрешителна и контролна дейност на търговци по чл. 129 от ЗМВР и на продукти за пожарогасене.

През отчетния период в регионалната дирекция не са постъпвали заявления във връзка с издаването на разрешения за извършване на дейности, съгласно изискванията на ЗМВР и Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.

Съгласно изискванията на Наредбата са извършени 3 периодични проверки и 2 контролни проверки на търговци по чл. 129 от ЗМВР. Издадени са съответните документи, като е съставен един АУАН и е връчено наказателно постановление.

Оказване на методическа и експертна помощ на териториалните структури на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования.

Затвърди се добрата практика при провеждането на теоретични и практически занятия, всяка РСПБЗН да планира включването на регистрираните ДФ на територията на общината.

През 2019 г. не са извършвани обучения на доброволци по модули I, II и III. Няма доброволци, преминали специализирано обучение. По отношение на курсовете за обучения на ръководители на ДФ многократно са осъществявани контакти с общините. По техни данни тези обучения са трудно осъществими, предвид логистични и времеви фактори – трудно е ръководителят на формированието да отсъства десет дни от работа.

Общият брой на доброволците в регистрираните ДФ до момента е 97.

Участие на ДФ в произшествия:

 • - Общо 28 произшествия – същите са регистрирани в системата АИС на ГДПБЗН-МВР. От тях съвместно с териториалните звена на РДПБЗН – Кюстендил са 22 бр., 6 бр. са самостоятелни участия. Четири броя ДФ са участвали в произшествия, като най-активното е ДФ „Бобошево” с 13 бр. участия, ДОО „Дупница” с 8 бр. участия, ДФ „Кюстендил-2013” с 5 бр. участия и ДФ „Ястреб” с 2 броя. Пет от регистрираните ДФ нямат нито едно участие през 2019 г. или 55,56 % са без никаква активност. Четири броя от ДФ не са имали участия в произшествия за целия период от 2015 до 2019 г.;
 • - Проведени съвместни учения – 11 броя, като акцента е насочен към реализиране на по-добро и в пълен обем обучение на създадените ДФ. Доброволци от ДФ „Кюстендил-2013” взеха участие в ПТУ, проведено на 17.12.2019 г. в планина „Осогово”. Така освен подобряването на личните умения на всеки от доброволците, учението допринесе за усъвършенстването на работата в екип и подобряване координацията между доброволците и силите на ЕСС.

Дейността на РДПБЗН – Кюстендил е насочена към организация на целенасочена информационна кампания за набиране на доброволци в общини Невестино и Трекляно за увеличаване броя на доброволците, които да подпомагат органите за пожарна безопасност и защита на населението за успешно прилагане на дейностите по пожарогасителна и спасителна дейност. Освен това е постижимо съкращаване на времето за реагиране при възникнали произшествия в отдалечените населени места чрез своевременната реакция на дислоцирани в близост доброволни формирования, които да предприемат първоначални оперативни действия.

РДПБЗН – Кюстендил оказа съдействие на общините за привличане на млади доброволци (съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗБ). Към община Кюстендил като резултат бяха регистрирани 33 млади доброволци. Планирано е обучение през 2020 г. на младите доброволци по програма за първоначален основен курс на обучение.

Координация на съставните части на единната спасителна система при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Осъществяване на координация на силите и средствата на РДПБЗН – Кюстендил, на другите съставни части на ЕСС и органите на изпълнителната власт:

През 2019 г. ОЦ при РДПБЗН носеше непрекъснато денонощно дежурство, като организираше координацията, взаимодействието и управлението на силите и средствата на териториалните звена на РДПБЗН, съставните части на ЕСС и силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт, участващи в ограничаване и ликвидиране на произшествия, съгласно стандартните оперативни процедури (СОП) и плановете на РДПБЗН при извънредни ситуации.

През 2019 г. своевременно се изпращаше информация до областен управител, кметове на общини и териториални структури на министерства и ведомства, както и указания за предприемане на допълнителни превантивни мерки, на база постъпващата информация от НОЦ, съдържаща данни от НИМХ – БАН, Дирекция „Води” на МОСВ и метеорологичния център на ВВС.

Изпратени са Предупреждения до органите на изпълнителната власт (областен управител и кметове на общини), съставните части на ЕСС и териториални структури, имащи задължения по плановете за неотложни аварийно-възстановителни работи с указания за предприемане на мерки за намаляване на евентуалните последствия за населението при възникване на критични (бедствени) ситуации – 44 бр. предупреждения за опасни явления.

При провеждане на НАВР от 13.08.2019 г. до 14.08.2019 г. поради обявеното „Бедствено положение”, чрез ОЦ на РДПБЗН – Кюстендил бяха включени сили и средства на ЕСС по реда на чл. 29, ал. 2, т. 4 от Закона за защита при бедствия на основание искане на кмета на общината. Координацията на съставните части на ЕСС се осъществи чрез ОЦ. Във връзка с възникналата извънредна ситуация със заповед на директора на РДПБЗН – Кюстендил е въведен в изпълнение плана на РДПБЗН – Кюстендил за действие при кризи, извънредни ситуациии и за защита при бедствия в част „Действие при големи (сложни) пожари“.

-  По-характерни произшествия през 2019 г., в ликвидирането на които са участвали сили и средства на РДПБЗН – Кюстендил и други части на ЕСС:

 По-специфични пожари:

През 2019 г. са възникнали произшествия, изискващи съсредоточаването на повече сили и средства. Такива са:

 • - пожар в жилищни сгради в с. Кършалево, с. Ръсово, общ. Кюстендил;
 • - пожар в читалище „Светлина 1956”, с. Катрище, общ. Кюстендил;
 • - пожар в складова база на фирма „Феникс-Дупница“ ООД, гр. Дупница. Вследствие на високата температура от горящите вторични суровини е засегната стоманобетонна конструкция на мостово съоръжение на АМ “Струма”;
 • - пожар в сухи треви и храсти и горски територии на площ 1200 дка. в гр. Дупница, местн. „Балановски рид”;
 • - пожар в горска територия в с. Долно Раково, общ. Невестино;
 • - пожар в Рила планина, местн. „Сухото езеро”. В гасенето на пожара се включиха представители на ЮЗДП – Благоевград, Национален парк „Рила”, Природен парк „Рилски Манастир”, РСО „Рилски Манастир”, хеликоптер от ВВС – БА;
 • - пожар в землището на с. Мламолово, общ. Бобов дол. Пожарът обхваща широколистна гора в труднопроходим терен на площ 249 дка.

 Пътнотранспортни произшествия по републиканската пътна мрежа:

Възникнали са 4 пожара в транспортни средства и 7 катастрофи на АМ „Струма”, наложили намесата на силите на ПБЗН.

Оценяване на съответствието и експертната дейност.

Извършване на огледи на възникнали пожари и изготвяне на пожаротехнически експертизи – 51.

Задълбоченото изучаване и анализиране на резултатите от експертните изследвания на пожарите, възникнали на територията, обслужвана от РДПБЗН – Кюстендил е основа за качествен анализ на дейността на органите за ПБЗН.

Всеки пожар въпреки общите закономерности на развитие се отличава с определени особености, изясняването на които в хода на експертното изследване има принос към тактиката на гасене и нейното усъвършенстване, оценява се нивото на подготовка на оперативния състав, ефективността на използваните гасителни вещества и съответно на тактическите способи.

Възстановяване и подпомагане.

За 2019 г. бе обявено 1 „Бедствено положение“ със заповед на кмета на община Дупница в участък на района на фирма „Феникс Дупница“ ООД под мост на автомагистрала „Струма“ и в землището на с. Грамаде на 13.08.2019 г. със срок от 2 дни, с което са извършени непредвидени разходи от РДПБЗН – Кюстендил за участие в овладяване и преодоляване на последиците от същото.

Във връзка с горното са изготвени и изпратени необходимите документи с цел възстановяване на направените непредвидени разходи от страна на РДПБЗН – Кюстендил.

Статистическа информация по основни направления на дейност.

През 2019 г. в Оперативния център при РДПБЗН – Кюстендил, са регистрирани 1471 сигнала за произшествия, срещу 1060 бр. през 2018 г. Налице е увеличение с 38,77 %.

Пожарите нанесли преки материални загуби са 170 или 14,3 % от регистрираните пожари, а пожарите без материални загуби са 1019 (85,7 % от регистрираните пожари).

Анализът на причините за възникналите пожари с материални загуби през 2019 г. показва, че най-често причините за пожарите са вследствие на „небрежност при боравене с открит огън”, следвани от „в процес на установяване”, следвани от „късо съединение”. Анализът на пожарите със загуби през 2019 г. по отрасли показва, че най-голям е относителния дял на пожарите в „жилищно стопанство”, следвани от „транспорт, складиране и пощи”, следвани от „селско и рибно стопанство”. Най-големия брой пожари със загуби е в обектите, в които не се осъществява държавен противопожарен контрол. В останалите отрасли, където са съсредоточени най-големите усилия от превантивната дейност и държавния противопожарен контрол се запазва тенденцията за най-малък брой пожари със загуби.

През 2019 г. има пик на пожарите без материални загуби за последните пет календарни години. Спрямо 2018 г. има увеличение с 86 %.

Анализирайки пожарите без материални загуби се отбелязва тенденцията, че пожарите, възникнали по естествен път са много рядко явление. Повечето пожари са причинени от човешка небрежност и обикновено се свързват с паленето на пустеещи земеделски земи, пасища или небрежност при работа с открит огън. Забелязва се тенденция към увеличаване на дела на пожарите без материални загуби в гора низов, в резултат от опожаряване на изсъхнали треви през пролетта. Статистиката сочи, че преобладаващата част от причините за възникване на пожари в сухи треви и храсти са свързани с човешкото действие и неспазване на елементарни противопожарни правила, ползването на открит огън без да са взети предпазни мерки. Това е най-лесният и евтин начин да почистят нивите си преди пролетното засяване. Във връзка с изложеното РДПБЗН – Кюстендил, обърна по-сериозно внимание на местното население чрез срещи по места с кметове на общини и кметове на населени места относно палене на растителни остатъци и  използването на открити огнеизточници в земеделските земи и дворове, както и чрез медиите.  В тези случаи огънят се разпространява бързо на големи площи, нерядко и в труднодостъпни за пожарната техника места. Освен с голям разход на ресурси тези пожари са свързани и със значителни икономически и екологични щети. Те не само оказват значително въздействие върху околната среда, но често застрашават и засягат и жилищни сгради, стопански постройки, като по този начин унищожават домове и поминък. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и пожарна техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други произшествия.

Извършени са 32 спасителни дейности, което съставлява 2,2 % от всички отработени произшествия.

Най-много спасителни дейности през 2019 г. са извършени при „катастрофи в транспортни средства”, следвани от „оказване на помощ, издирване и/или спасяване”.

За отчетният период се наблюдава увеличаване броя на лъжливите сигнали в сравнение с 2018 г.

През 2019 г. са загинали шест граждани и са пострадали девет. Загиналите и пострадали граждани са при пожари. За петгодишния период 2015 - 2019 г. най-много са загиналите при пожари в пенсионна възраст (от 61 до 90 години) – 17 човека, следвани от тези в работоспособна възраст (от 19 до 60 години) – 7 човека и 2 деца (на 4 години). Пострадалите граждани при пожари през периода 2015 - 2019 г. са 33. Най-голям е броят на хората в работоспособна възраст – 17, следвани от тези в пенсионна възраст – 15 и едно дете на 4 години.

За петгодишния период 2015-2019 г. при битови инциденти са пострадали 6 граждани – един пострадал през 2018 г. и петима през 2017 г.

Пожарите най-често  възникват в жилищно стопанство и са в резултат от проявена небрежност и подценяване на мерките за безопасност. Водещите причини при произшествия със загинали и пострадали са късите електрически съединения, неправилното използване на електрически и нагревателни уреди, небрежното боравене с открит огън, неправилната употреба и техническа неизправност на газови уреди. Най-често жертви на пожарите стават възрастните хора и децата.

От цялостния отчет на дейността се налагат следните изводи:

 • - През отчетния период РДПБЗН – Кюстендил, изпълни на необходимото ниво дейността си по оперативно реагиране при произшествия, както и взаимодействие и координация на съставните части на Единната спасителна система;
 • - От проведените пожаро-тактически учения (ПТУ) и пожаро-тактически занятия (ПТЗ) за 2019 г. със служителите по направление на ПГ и СД и направените проверки по служби се прави изводът, че оперативната готовност на състава при РДПБЗН – Кюстендил, е на добро професионално ниво;
 • - Пожарната и спасителна техника се поддържа в изправност и се съхранява на определените за целта места;
 • - Дейността на РДПБЗН в направление ДПК и ПД е организирана в съответствие с нормативните разпоредби в МВР и се осъществява правилно, като се реагира навреме и законосъобразно на всички предложения за нарушения на правилата и нормите за ПБ.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността.

 • - Основен приоритет в дейността на РДПБЗН – Кюстендил, е сигурността на служителите и безопасната работа при осъществяване на пожарогасителни и спасителни дейности. За тази цел провеждането на инструктажите е в пълния си обем и при всяко едно практическо занятие се следи за използването на лични предпазни средства от страна на служителите;
 • - Поддържане в изправност на техниката, с която се носи оперативно дежурство;
 • - Подобряване битовите условия на служителите по всяко едно направление и на всяко едно ниво;
 • - Повишаване качеството на осъществявания държавен противопожарен контрол и контрол по спазване на ЗЗБ, чрез увеличаване на броя на проверки за дейността на РСПБЗН и на служителите осъществяващи ДПК и контрол по спазване на ЗЗБ при изпълнение на поставени задачи от ръководството на ГДПБЗН и РДПБЗН, оказване на методическа помощ;
 • - Ефективно използване на интегрираната система за управление от служителите осъществяващи ДПК и КСЗЗБ;
 • - Разширяване обхвата на провежданата информационно-разяснителна дейност и обучението сред рискови групи от хора от населението, чрез търсене и използване на различни възможности и партньори;
 • - Паспортизация на сградите, стопанисвани от РДПБЗН – Кюстендил;