Създадена е организация в ОДМВР – Кюстендил за упражняване на контрол и извършване на съвместни проверки с Регионална дирекция по горите във връзка с откриването на ловния сезон на дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня.

Служители на двете структури са създали организация да се обърне внимание на участниците в ловните излети да не се допускат инциденти с ловно оръжие, като се борави безопасно и стрелбата се осъществява само по видима цел и на разрешените за сезона животни. Ще се следи стриктно за недопускане предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица, оръжието да бъде пренасяно до мястото на лова и обратно само в разглобен вид или в калъф/куфар със заключващо устройство на спусъка, боеприпасите да бъдат отделно от оръжието. Ще се следи за спазването на забраната за носене и употреба на ловното оръжие при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, откритото носене на оръжие на обществени места/освен при осъществяване на охранителна дейност/, както и за използването на оръжието и боеприпасите за други цели, ще се извършват проверки за срока на валидност на разрешението за носене и употреба и вписаното в него оръжие. Ще се правят проверки за стриктното спазване на забраната за използване на сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Създадена е организация на инструктажите на ловните дружини, непосредствено преди ловните излети да присъстват полицейски служители.

Създадена е организация за проверка на чуждестранни ловци, участващи в ловни излети по линия на международния ловен туризъм, за притежаваните от тях разрешения за внос или европейски паспорт за огнестрелно оръжие, придружен с покана за лов.

Създадена е организация при констатиране на нарушения да се търси отговорност от нарушителите при стриктно спазване на ЗОБВВПИ и ЗЛОД, като за всеки инцидент незабавно се уведомява ОДЦ при ОДМВР Кюстендил.

За да бъдат спазени превантивните мерки за ограничаване на разпространението на болестта африканска чума по свинете, ловците са запознати с изискванията за безопасност и дезинфекция, да се обърне внимание да се повиши бдителността им за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

При инструктажите на ловните дружинки ще се обърне внимание за спазване на правилата за пожарна безопасност. Участниците в груповия лов на дива свиня да бъдат екипирани съгласно изискванията.