Над 1 метър е снежната покривка в Осоговската планина, което е и предпоставка за високата степен на лавинна опасност, заявиха от Планинска спасителна служба - Кюстендил. Всяка година в планинатa падат лавини, но те са извън туристическите маршрути и затова остават незабелязани.

Осоговската планина е една от най- лавинноопасните в страната. Още в средата на миналия век поради инциденти с лавини в Осоговската планина е назначен дежурен спасител, който да следи за лавинната обстановка. В далечната 1929 г. от паднала лавина в мес­тнос­тта “Фур­ни­ще” в землището на село Чер­ве­на ябъл­ка загива ловец от селото, а през Март 1956 ог­ром­на снежна маса се от­къс­ва от връх Де­бе­ли рид /2010 м./, се­ве­ро­за­пад­на из­дън­ка на връх Шап­ка /2188 м./ и със страш­на си­ла, из­ко­ре­ня­вай­ки бу­ко­ви дър­ве­та и тър­ка­ляй­ки ог­ром­ни ка­мъ­ни се ус­тре­мява в се­ве­ро­за­пад­на по­со­ка по улея към до­ли­на­та на ре­ка Глав­на. В съ­що­то вре­ме в сре­да­та на ла­вин­ния улей ра­бот­ни­ци от ге­о­лож­ки про­уч­ва­ния по­ла­га­т во­доп­ро­вод­ни тръ­би. След връх­ле­тя­ла­та ла­ви­на 5-ма ра­бот­ни­ка ос­та­ват зат­ру­па­ни под 8-10 мет­ра сняг. Едва след ед­но­ме­се­чен упо­рит труд на пла­нин­ски­те спа­си­те­ли от Со­фия и Кюс­тен­дил тру­по­ве­те на хо­ра­та са от­кри­ти на от­срещ­ния скат под връх Таш те­пе. В про­дъл­же­ние на 150 мет­ра те­ла­та на за­ги­на­ли­те са би­ли тър­ка­ля­ни в ог­ром­на снеж­на ма­са и са прех­вър­ли­ли ко­ри­то­то на ре­ка Глав­на.

„Препоръката ни е ако се движат по маршрута към връх Руен, да се използва само билната маркировка и билния път. Туристическият зимен път, който е няма опасност човек да попадне на лавина. Летния туристически маршрут е с дължина 13 километра с 600 метра положителна денивелация и 40 метра отрицателна, докато зимния туристически маршрут е пак с 13 километра дължина, но с вече с 1100 метра положителна денивелация и 800 метра отрицателна денивелация, което изключително много удължава престоя в планината. Отделно от това са и климатичните условия. Сега вятъра е много силен и човек, който не е добре подготвен може да изпадне в бедствено положение. Има изключително много лавиноопасни места. Препоръчваме в планината, ако искате да минете даден маршрут, той да бъде минат и през лятото, за да не бъдете изненадани”, каза Огнян Кузманов от ППС- Кюстендил.

Туристите трябва да са добре екипирани! Трябва да носят снегоходки, лавинна сонда, лопата, пипс, котки и пикел, топли дрехи, термос с чай и спален чувал.

Ту­рис­ти­те, ко­и­то ис­кат да из­ка­чат връх Ру­ен от­към хо­тел­ски ком­плекс “Три бу­ки” или от­към се­ло Гю­е­ше­во тряб­ва да зна­ят, че дви­же­ни­е­то към вър­ха ста­ва по са­ми­те бил­ни час­ти на пла­ни­на­та, ка­то стро­го се съб­лю­да­ва зим­на­та мар­ки­ров­ка. То­ва осо­бе­но ва­жи за бил­на­та от­сеч­ка от връх Че­рен ка­мък през връх Шап­ка до Ма­лък Ру­ен, къ­де­то мно­го чес­то се об­ра­зу­ват снеж­ни ко­зир­ки, над­ве­се­ни над стръм­на­та до­ли­на на Чер­на ре­ка. В та­ки­ва слу­чаи е же­ла­тел­но пре­ми­на­ва­щи­те по би­ло­то да се оси­гу­рят с ал­пий­ско въ­же и да сон­ди­рат снеж­ни­ят пласт.

 

Огнян Кузманов - ПСС отряд Кюстендил