top-a

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 се изпълнява по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Водещ партньор по проекта е Публично общинска институция за деца - Детска градина "Детски Радост", гр. Струмица (Македония), а партньор е Детска градина "Първи юни", гр. Кюстендил (България). Съвместният проект има за цел да допринесе за защита на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез инвестиции в еко-инфраструктура и изграждане на капацитет, свързан с енергийната ефективност, особено при децата от детските градини и предучилищна възраст.

 

Продължителност на проекта: 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца)

Общ бюджет на проекта: 398 574.35 евро

 

20 деца, 20 родители и 5 учители от детска градина “Първи юни”- Кюстендил твориха заедно с деца от детска градина “Детска радост” в Струмица, Македония. Гостуването бе част от проекта „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се реализира по програмата за ТГС България- Македония.
Децата от двете страни изработиха в работилница “Креативни деца” уникални макети от рециклирани и природни материали. Сред тях бяха щъркел, с пера от найлонови чували, който държи в човката си торбичка с боклуци, като знак, че иска да живее в чиста околна среда; картини от разноцветни капачки, с ветрогенератори; еко селище; къща с покрив от естествена трева и др.

“Пред нас стои задачата да възпитаваме в децата гражданска позиция и навици за рационално и икономично използване на енергийните ресурси. Могат ли малките деца да се интересуват от спестяване на електроенергия и дадат своя принос? Категорично- Да! Като  променим навиците им чрез достатъчно знания, примери и собствено поведение”, коментира директорът на ДГ “Първи юни” Даниела Виткова. Тя обсъди с директора на ДГ "Детска радост" в Струмица Тинка Маркова, гостуването на деца от Македония в Кюстендил на 22 май.

Фокусът на проекта „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще” е опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси в региона, чрез инвестиции в “зелена инфраструктура” и образование на децата в предучилищна възраст в сферата на енергийната ефективност.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

footer