Правата на човека са сред главните приоритети на Европейския парламент. Зачитането на правата на човека е една от основните ценности на Европейския съюз. Всяко нарушение на тези права, било то в рамките на Европейския съюз или извън него, се отразява на демократичните принципи, на които почива нашето общество. Европейският парламент води борба срещу подобни нарушения чрез законодателни действия, а също така като се включва в наблюдението на избори, провежда ежемесечно разисквания в областта на правата на човека в Страсбург и поставя правата на човека в основата на външнотърговските си споразумения. Парламентът е важен участник в борбата за демокрация, свобода на словото, честни избори и права на потиснатите.

 

Европейският съюз е създал механизми, работещи в посока защита на правата на човека, свободата и демокрацията. Всички граждани на Европейския съюз се ползват с набор от лични, граждански, политически, икономически и социални права, включени в Хартата на основните права.

 

В Хартата на основните права се признават правата на гражданите на Европейския съюз и лицата, пребиваващи в Европейския съюз, като чрез нея тези права се включват в приложното поле на законодателството на Европейския съюз. Хартата е допълнителен текст към Европейската конвенция за правата на човека, изготвена по инициатива на Съвета на Европа и е приложена към Договора от Лисабон под формата на декларация.

 

Комисиите в Европейския парламент - Права на човека и Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, работят в защита на правата и свободите на гражданите на ЕС.

 

Комисията по външни работи на Парламента и подкомисията по правата на човека защитават човешките права извън рамките на Европейския съюз и се борят срещу смъртното наказание с помощта на други ключови участници в Парламента.

 

Европейския парламент работи с Агенцията на Европейския съюз за основните права, която е създадена със задачата да предоставя независима, основана на доказателства подкрепа и специализирани познания относно основните права на институциите и държавите членки на Европейския съюз. Участва в структуриран диалог с гражданското общество посредством Платформата за основните права, която е каналът на Агенцията за сътрудничество и обмен на информация с почти 400 организации на гражданското общество, работещи по многобройни въпроси на основните права в целия Европейски съюз.

 

Петгодишна рамка определя деветте тематични области на работата на Платформата:

достъп до правосъдие;

жертви на престъпление, включително обезщетение на жертвите;

информационно общество и по-специално зачитане на личния живот и защита на личните данни;

интегриране на ромите;

съдебно сътрудничество, с изключение на наказателно-правните въпроси;

права на детето;

дискриминация;

имиграция и интегриране на мигрантите, визов и граничен контрол и международна закрила;

расизъм, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост.

Платформата заседава веднъж годишно и обединява усилията на многообразна група от дейци на европейско, национално и местно равнище. Тя е единствен по рода си форум, който дава възможност за истински общоевропейски дебат по въпросите на основните права.

 

Европейският парламент използва четвъртък следобед на всяка пленарна сесия в Страсбург, за да изтъкне драстични нарушения на правата на човека по целия свят.

Чрез всеобхватен подход за подкрепа на демокрацията Европейският парламент окуражава демокрацията по света и се ангажира с предотвратяване на конфликти и посредничество.

 

Относно защитата на свободата и демокрацията Европейският парламент предоставя помощ на парламенти извън границите на Европейския съюз с оглед на укрепването на техния институционален капацитет. Той има за цел да установи постоянен диалог с тези парламенти и да подкрепя участието им в демократичната общност като пълноправни членове. Неговите програми за подпомагане обхващат преди всичко националните парламенти в държави, съседни на ЕС, но също така и някои приоритетни държави в Африка, Азия и Латинска Америка, както и трансграничните и регионалните парламенти. Те са насочени към укрепване на основната функция на парламентите (законотворчество, надзор и представителство); създаване на парламентарни организации; провеждане на административни и институционални реформи; поемане на инициативи за между-парламентарно законодателно сътрудничество и обмен на най-добри практики.

 

Програмата на Европейския парламент за подкрепа на парламентите на страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Косово) и Турция цели да се поддържа демокрацията в тези държави чрез подобряване на парламентарния капацитет и насърчаване на парламентарен диалог.

Програмата за подкрепа се състои основно от следните дейности:

• парламентарни конференции, семинари и работни срещи

• посещения за проучване и обмен

• специфични за държавата дейности

• програма за предприсъединителни стипендии

Европейския парламент предвижда и различни дейности за посредничество, съдействие и диалог. Възможните роли на членовете на Европейския парламент, ангажирани в посредничество, съдействие и диалог, включват:

• парламентарна дипломация: функция като представители на Европейския парламент за посредничеството и предотвратяване на конфликти

• участие в съвместни оперативни групи на ЕС

• укрепване на ролята на парламентите в рамките на регионални и многостранни мирни процеси

• развиване на парламентарен капацитет за предотвратяване на конфликти

• организиране на международни прояви на високо равнище относно посредничеството

• наблюдение на посредничеството при мирни процеси

 

Европейският парламент се ангажира с подкрепата за свободни и честни избори в държави извън ЕС, тъй като те са от основно значение за създаването на демокрация, като водят до легитимност и повишаване на общественото доверие в институциите. Европейският парламент участва в наблюдение на избори в продължение на повече от 30 години и е изпратил над 170 краткосрочни делегации за наблюдение на избори в различни страни по света. Наблюдението на изборите укрепва демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека в целия свят.

 

Европейският парламент подкрепя правата на човека и чрез ежегодното присъждане на учредената през 1988 г. награда „Сахаров" за свобода на мисълта. Тази награда се присъжда на личности, дали изключителен принос в борбата за правата на човека в целия свят, като насочва вниманието върху нарушенията на правата на човека и подкрепя лауреатите и тяхната кауза. Демократичната опозиция във Венецуела е лауреат на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2017 г.

 

Публикацията е по проект „Европа чува твоя глас – БЪДИ АКТИВЕН!”, Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003, съфинансиран от ЕП и НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.