Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 се изпълнява по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Водещ партньор по проекта е Публично общинска институция за деца - Детска градина "Детски Радост", гр. Струмица (Македония), а партньор е Детска градина "Първи юни", гр. Кюстендил (България). Съвместният проект има за цел да допринесе за защита на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез инвестиции в еко-инфраструктура и изграждане на капацитет, свързан с енергийната ефективност, особено при децата от детските градини и предучилищна възраст.

 

Продължителност на проекта: 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца)

Общ бюджет на проекта: 398 574.35 евро

 

Деца от детска градина “Детска радост” в Струмица, Македония гостуваха в детска градина “Първи юни” в Кюстендил. Гостуването бе част от проекта „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се реализира по програмата за ТГС България- Македония.
Децата от двете страни рисуваха  и подредиха изложба с картини, посветени на околната среда, нейното опазване, пестенето на природните ресурси и използването на възобновяемите енергийни източници.

20- те деца от Струмица бяха придружавани от по един свой родител и 5- ма педагози. За всички имаше специална програма в двора на детска градина “Първи юни”, в кв. “Запад”.

“Целта е да покажем уменията на децата, които през всичките тези 20 месеца са натрупали, за опазване на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси. На пръв поглед тази тема е сериозна и трудно разбираема, дори от родители. Възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, са теми които не всеки може да разбере. Децата не е нужно да усвояват терминологията, но те много добре разбраха смисъла на тези думи. Ние искахме да утвърдим в тях постоянно отношение към опазване на околната среда. Вече знаят значението и на термина рециклиране и го правят, учат родителите си да събират боклука разделно”, коментира директорът на ДГ “Първи юни”- Кюстендил Даниела Виткова. Тя раздаде грамоти и подаръци на 40- те участници от двете страни, които твориха в Струмица и Кюстендил в дейността “Креативни деца”.  
“Проектът засяга най- малките жители на двете общини. Децата имаха възможност да изразят техните знания за околната среда и възобновямите енергийни източни в рисунки. Проектът е към своя край и на 5 юни ще се видят резултатите на панаир в Струмица и публиката ще се запознае по- детайлно с целите на проекта и постигнатите резултати. Децата се научиха да опазват околната среда, ще станат съвестни граждани, които ще щадят природните ресурси и ще подтикват към това и родителите си,  и местните власти”, каза Драган Гонев от Община Струмица.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.