Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Директорът на ДГ „Първи юни”, Даниела Виткова проведе родителска среща, във връзка с изпълнението на дейност „Креативни деца”, в рамките на Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран по програмата Интеррег- ИПП ТГС България- Македония.

Родителите бяха запознати с програмата на планираното еднодневно пътуване- на 15 май до ДГ „Детска радост” в Струмица, Македония.Те подписаха декларация за съгласие за участие на детето им в пътуването. Проведен им бе инструктаж за безопасност и култура на поведение на участниците по време на пътуването.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.