Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Извършена бе доставка на необходимите материали във връзка с изпълнението на дейност „Креативни деца”, в рамките на Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран по програмата Интеррег- ИПП ТГС България- Македония. Предстоят две еднодневни посещения в детските градини на всеки от партньорите, респективно- едно посещение в Кюстендил и едно в Струмица. В нях ще участват по 20 деца от детска градина, 20 родители и 5 учители, Визитите ще включват: а) Музикална част от 2 записани песни, изпълнени от деца; б) Състезание „Креативна рисунка“; и в) Демонстрационни проекти за използване на ВЕИ и ЕЕ.

Пътуването на групата от ДГ „Първи юни”- Кюстендил в Струмица ще се осъществи на 15 май 2018 година, а групата от ДГ „Детска радост”- Струмица ще пристигне в Кюстендил на 22 май 2018 г.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.