Напредъкът на европейската интеграция промени ролята на националните парламенти. Създадени са различни инструменти за сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти с цел установяване на ефикасен демократичен контрол върху европейското законодателство на всички равнища. Същността на процеса на европейска интеграция включва прехвърляне на някои от правомощията, упражнявани от националните правителства, към общите институции, разполагащи с права да вземат решения, като по този начин намалява ролята на националните парламенти като законодателни, бюджетни и контролиращи изпълнителната власт органи.

Националните парламенти считат установяването на по-ефикасен национален контрол над европейските действия на своите правителства, както и по-тесните отношения с Европейския парламент за начин да се засили тяхното влияние върху вземането на политически решения в Европейския съюз и същевременно да се гарантира, че Европа се гради на демократични принципи. Европейският парламент, от своя страна, като цяло възприема становището, че стабилните отношения с националните парламенти ще допринесат за укрепване на легитимността му и ще приближат Европа до гражданите.

Договорът от Лисабон въвежда механизъм, позволяващ на националните парламенти да следят за спазването на принципа на субсидиарност в законодателните предложения.

Договорът от Лисабон за първи път определя ролята на националните парламенти в рамките на ЕС. Националните парламенти могат да упражняват контрол над проектозакони на ЕС, за да проверят дали е спазен принципът на субсидиарност, да участват в преразглеждането на договори на ЕС или да участват в оценката на политиките на ЕС в областта на свободата, сигурността и правосъдието.

Договорът от Лисабон също така посочва, че Европейският парламент и националните парламенти следва заедно да определят организирането и насърчаването на ефективно и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на ЕС.

Междупарламентарното сътрудничество може да има много форми. Председателите на всеки национален парламент и на Европейския парламент се срещат всяка година и определят широките насоки за това сътрудничество.

Комисиите по въпросите на ЕС на националните парламенти и членовете на ЕП се срещат редовно в рамките на Конференцията на комисиите по европейски въпроси (КОСАК). По-задълбочени разисквания по въпросите на външната политика или икономическото управление се провеждат в рамките на наскоро създадените междупарламентарни конференции, които събират членове на компетентните комисии от всеки парламент.

Комисиите на Европейския парламент и на националните парламенти често канят своите колеги на дебати по конкретни предложения на ЕС. Освен това видеоконференциите дават възможност на парламентаристите да поддържат връзка и да обсъждат текущи въпроси.

Европейският парламент активно подкрепя две големи мрежи, които улесняват сътрудничеството между парламентите.

Междупарламентарния обмен на информация в ЕС позволява на парламентите на Европейския съюз да обменят документи, свързани с ЕС.

Европейският център за парламентарни проучвания и документация действа като канал за искания за информация винаги когато даден парламент иска да получи повече данни за практиките и политиките в други държави-членки на ЕС.

Договорът от Маастрихт помогна за зачитане на ролята на националните парламенти във функционирането на Европейския съюз и за развиване на сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти чрез засилване на контактите, провеждане на редовни срещи и възможно предоставяне на взаимни улеснения.

Европейският парламент и националните парламенти са органично свързани, тъй като членовете на Европейския парламент се избират от националните парламенти измежду техните членове.

Следващите избори за Европейски парламент ще се проведат в периода 23-26 май 2019 година.

Подробности за организацията на работа на Европейския парламент на уеб сайта - www.europarl.europa.eu

 

 

 

Публикацията е по проект „Европа чува твоя глас – БЪДИ АКТИВЕН!”, Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003, съфинансиран от ЕП и НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил.

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.