Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 се изпълнява по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Водещ партньор по проекта е Публично общинска институция за деца - Детска градина "Детски Радост", гр. Струмица (Македония), а партньор е Детска градина "Първи юни", гр. Кюстендил (България). Съвместният проект има за цел да допринесе за защита на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез инвестиции в еко-инфраструктура и изграждане на капацитет, свързан с енергийната ефективност, особено при децата от детските градини и предучилищна възраст.

 

Продължителност на проекта: 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца)

Общ бюджет на проекта: 398 574.35 евро

 

Двудневна работна среща, в която участваха по 15 педагози от детска градина „Първи юни”- Кюстендил и детска градина „Детска радост”- Струмица, се проведе в македонския град. Семинарът бе рамките на реализацията на проекта "Еко-градини за устойчиво бъдеще", финансиран по програмата за ТГС България- Македония.

Целта бе обмен на добри практики в областта на екологичното образование от Македония и България, хармонизиране на професионалните методи на работа, разработване идеи за прилагане на интерактивни дейности за децата от детските градини. Лектори бяха директорът на ДГ „Първи юни” Даниела Виткова от българска страна, проф. Константин Петковски и Весна Иванова от македонска страна.

По време на семинара беше представена и окончателната версия на Екологичният наръчник, предназначен за педагозите от детските градини от Струмица и Кюстендил, за по- доброто екологичното образование на децата в предучилищна възраст.
„Този проект беше много нужен на нашата детска градина. Имаме 10 активности и по- голямата част от тях вече са факт. Беше санирана сградата на „Първи юни” в село Соволяно. Направени бяха детски еко площадки в трите ни сгради- централната, сграда „Зорница” и в Соволяно. Поставени са соларни системи, с бойлери за кухненските блокове в Кюстендил- централна сграда и Соволяно. Създадени са 3 екологични кабинета, в трите ни сгради. Много добри, приятелски и професионални отношения имаме с колегите от „Детска радост” в Струмица. Създадохме един Екологичен наръчник. В България няма подобно издание, което да дава насоки за работата за екологичното възпитание на децата в предучилищна възраст. Разработени са дидактични игри. Изданието е в 500 броя и вече излезе от печат, ще подарим от него на колегите от всички детски градини в Кюстендил и Струмица”, коментира директорът на ДГ „Първи юни” Даниела Виткова. Педагозите от Кюстендил и Струмица изготвиха по време на работната си среща и една Програма, която ще фиксира екологични активности по месеци през цялата учебната година. Едно от най- интересните предложения от македонска страна, бе създаването от децата на Еко сапун.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.