Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 се изпълнява по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Водещ партньор по проекта е Публично общинска институция за деца - Детска градина "Детски Радост", гр. Струмица (Македония), а партньор е Детска градина "Първи юни", гр. Кюстендил (България). Съвместният проект има за цел да допринесе за защита на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез инвестиции в еко-инфраструктура и изграждане на капацитет, свързан с енергийната ефективност, особено при децата от детските градини и предучилищна възраст.

 

Продължителност на проекта: 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца)

Общ бюджет на проекта: 398 574.35 евро

 

В рамките на проекта ще се проведат следните основни дейности:

  • Изработване на съвместен еко-наръчник, предназначен за педагози от детските градини, изготвен въз основа на добри практики и съобразен с изискванията на национални и международни приоритети.
  • Изграждане на капацитет и работа в «мрежи» на педагозите, посредством обучения с фокус върху съвременните дидактически принципи и методи.
  • Ремоделиране в "еко - градини" на съществуващи обекти от детските градини в Струмица - една сграда - детска градина ще бъде реконструирана, а енергийно - ефективни светодиодни лампи/крушки и соларни системи ще се монтират в други 3 детски градини.
  • Ремоделиране в "еко - градини" на вече съществуващи сгради - детски градини в Кюстендил - сграда на Детска градина «Първи юни» в село Соволяно ще бъде ремонтирана, а 2 соларни системи ще се монтират в сградата на детска градина «Първи юни» в кв. «Запад» и сградата на детска градина «Зорница».
  • Ремонт на детски площадки за игра в трите сгради на ДГ «Първи юни», град Кюстенднил.
  • Закупуване на оборудване за "еко" класни стаи - 8 интерактивни дъски, 8 LCD проектори и 8 преносими компютри и ще се монтират в 5 сгради на детски градини в Струмица и в 3 сгради - детски градини в Кюстендил.
  • Дейност «Детско творчество» - дейността ще се състои от музикални изпълнения, свързани с околната среда, творческо състезание и игри за децата, свързани с рационалното използване на ЕЕ и ВЕИ.
  • Организиране на еднодневен трансграничен панаир за насърчаване на знанията на децата за околната среда и "еко" инициативи, който ще се проведе в гр. Струмица с участието на деца от детските градини в Кюстенднил и Струмица, както и родители и преподаватели от трансграничния регион.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.