Когато търговец промени своите общи условия и потребителите не са съгласни с измененията, те могат да се откажат от договора, без да посочват причина и без да дължат обезщетение или неустойка. Те имат право също така и да продължат да изпълняват договора при действащите преди изменението общи условия. 

Това напомнят от онлайн платформата "Ние, потребителите" по повод течащи в момента кампании за промени на общите условия при различни дружества.

Съгласно Закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. Уведомяването може да стане на посочен от потребителя телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. При възникване на спор, тежестта за доказване изпълнението на изискването за уведомяването е при търговеца. 

В случай че потребителят не приема промяната и реши да се откаже от договора или да продължи да го изпълнява при старите условия, той трябва да изпрати до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяната. Измененията в общите условия ще обвързват потребителя по договора само когато той е уведомен за тях и не е упражнил правото си да прекрати договора, за което трябва да е информирал по надлежен начин и в срок търговеца. Тежестта за доказване, че търговецът е информиран за намеренията на клиента му е при потребителя. 

Следва обаче да се има предвид, че потребителите не разполагат с правото да откажат да приемат новите общи условия, когато изменението в тях е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.