Община Кюстендил стартира дейности за цялостното благоустрояване на територия с площ от над 6 декара в кръстовището на ул. Хаджи Димитър и ул. Раковска в гр. Кюстендил (кръговото кръстовище и прилежащите терени пред бившия Градски плаж). 

На база съществуващата дървесна растителност, функционалните комуникационни връзки и устройствени планове е разработено предпроектно проучване за благоустрояване на територията, което предвижда:

  • Кътове за рекреация, включително и под величественият кедър в близост до имота на плажа;
  • Детски кътове за игра - от естествени материали, вписани в ландшафта и се явяват негово продължение;
  • Моделиране на съществуващия терен - изграждане на леки насипи до височина, които имат и ролята да отделят визуално и функционално парковата среда от тангиращата улица;
  • Добавяне на храстова растителност, зацветяване и затревяване включително алпинеуми и скални кътове, възстановяване на увредената висока дървесна растителност. Акцент в проектната разработка е аранжирането на различни храстови и цветни зони, комбинирани с алпинеуми;
  • Алейна мрежа изцяло съобразена със съществуващата висока дървесна растителност и неформално дефинираните пешеходни пътеки;
  • Центъра на кръговото движение - възможност за поставяне на скулптура и/или фонтан, ландшафтно оформяне чрез моделиране на терена с малки насипи, поставяне на естествени камъни и по-богата цветна и храстова растителност;
  • Алеи с усилена настилка за осигуряване на достъп до частни урегулирани поземлени имоти;
  • Обновяване на уличното озеленяване в уличната регулация на ул. Хаджи Димитър и Раковска.