Окончателният вариант на Областната здравна карта за област Кюстендил бе одобрен на редовно заседание на Комисията, сформирана за изготвяне на документа. Основната цел на Областната здравна карта е да допринесе за подобряване на здравното състояние на населението в област Кюстендил, чрез гарантирано покриване на потребностите от медицинска помощ, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, непрекъснатост, достатъчност и качество на медицинските дейности на отделните нива на институционалната структура на областната здравна мрежа.

Комисията, под председателството на областния управител инж. Александър Пандурски, търси оптимални решения в посока осигуряване на по-качествени здравни грижи и достъп на населението до медицинско обслужване. Одобрената Областна здравна карта ще бъде представена на Министерство на здравеопазването, заедно с прилежащите документи, използвани при изготвянето й. 

Директорът на Дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ - Кюстендил, д-р Динко Динев обобщи предоставената информация по изготвения проект на Областната здравна карта. Пред Комисията д-р Динев представи анализ на състоянието на здравната система и потребностите на населението от здравни услуги в област Кюстендил. 

Броят на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и на незаетите практики, в т.ч. в последната година, е без промяна. Преобладават индивидуалните практики за медицинска помощ. От всички общопрактикуващи лекари само петима лекари нямат придобита специалност. Налице са кабинети за неотложна медицинска помощ, но те са в двата големи града на областта и жителите на малките и отдалечени населени места са затруднени при ползването им. През 2022 г. са извършени 441 813 броя прегледи от ОПЛ общо, средно на 1 жител – 4,06 прегледа. Един ОПЛ обслужва 1 376 души. На 10 000 души население се падат 7,27 ОПЛ за областта. 

Броят на лекарите по дентална медицина е повече от необходимия за областта, съгласно предоставената методика. Специализираната извънболнична помощ е основен интегриращ елемент в системата на здравеопазване, който да осигури на населението достъпна и качествена медицинска помощ и да позволи да се намалят потребностите от значително по-скъпата болнична помощ чрез активна профилактика, ранна диагностика и адекватно и ефективно лечение в амбулаторни условия.

Съществува проблем с концентрацията на специализираната медицинска помощ в двете големи общини Кюстендил и Дупница и липсата на достатъчно специалисти в останалите общински центрове, което затруднява достъпа на пациентите до този вид медицинска помощ. Преобладава броят на индивидуалните специализирани практики за сметка на груповите практики и медицинските центрове. Съотношението между общопрактикуващите лекари и специализираната извънболнична медицинска помощ е 1:1,26, а при лекарите по дентална медицина съотношението между общопрактикуващите и специалистите е 1:0,02. 

Най-голям брой амбулаторни прегледи при възрастните са извършени от: кардиолози, след това от офталмолози и на трето място от ендокринология. При децата до 17 години честотата на прегледи е: на първо място от педиатри, второ от УНГ и на трето от офтамолози.

По отношение на регистрираните заболявания в ИБП болестността през 2022 г.: болестите на органите на кръвообращението са запазили първото място; второ място -болести на дихателната система; на трето място - болести на ендокринната система. По отношение на заболеваемостта през 2022 г. болестите на дихателната система се задържат на първо място:

Броят на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Кюстендил е пет. Запазва се по-високата осигуреност на населението с легла в лечебни заведения за болнична помощ от средната за страната – за сметка на броя на леглата за долекуване и продължително лечение, тъй като на територията на областта има две специализирани болници за рехабилитация /СБР/. 


МБАЛ „Д-р Никола Василиев“, гр. Кюстендил и МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Дупница показват незначително увеличение на броят на преминалите болни за годината. Средният престой на 1 пациент е леко намален от 5,8 през 2021 г. на 5,55 през 2022 г. В „МБАЛ Св. Иван Рилски – 2003“, гр. Дупница броят на преминалите болни за годината е слабо занижен. Средният престой на 1 пациент е леко занижен от 4,3 през 2021 г. на 4,0 през 2022 г. 

През 2022 г. броя на хоспитализираните изписани болни е 19 660 срещу – 19 180 през 2021 г.

Задържа се тенденцията с висока честота (42,83%) на заболяванията от клас IX – болести на органите на кръвообръщението, като причина за леталитет, а от тях основни първопричини за умирания са сърдечна недостатъчност и инсулт. 

По отношение на брой болни под наблюдение от психични заболявания – броят на диспансеризираните болни през 2022 г. е завишен спрямо 2021 г. (от 2145 на 2346). Запазен е съществуващия брой легла - 38 за психиатрична помощ, тъй като на територията на областта в момента те са достатъчни.

Към настоящия момент леглата за физиотерапия и рехабилитация към „СБР – НК“, филиал Кюстендил и към „СБР – Сапарева баня“ са общо 356, като за всички тях има възможност за сключване на договори по клинични пътеки с НЗОК. Постъпили са предложения от ръководителите на двете специализирани болници за рехабилитация за увеличаване броя на леглата им общо с 154, поради статута им на лечебни заведения с междуобластно и национално значение, които се ползват предимно от граждани на други области, както и от съседни държави (Република Македония, Сърбия и Турция). Наблюдава се завишен интерес от пациентите, предвид благоприятните лечебни качества на минерални води в област Кюстендил, в съчетание с чистия въздух и постоянно обновяваната материална база.