От Браншовата организация на физически и юридически лица, извършващи дейности в горския сектор в Българя - "Форест БГ" настояват за обща среща между зам.-министър Мирослав Маринов и всички регистрирани браншови организации.

Повод за искането са наболели проблеми свързани с пазара на дървесина, както и с административни и нормативни актове пречещи на нормалната работа и взаимоотношения на и между Държавните горски и ловни стопанства, бизнеса и обществото. 

От "Форест БГ" настояват срещата да се организира в спешен порядък и предлагат примерен дневен ред:

  •  Обсъждане срива на изкупните цени на дървесината и проблемите които възникват за сектора, включително и при изпълнение на вече сключените договори. Възможни мерки за индексация на цени по предстоящи и вече сключени договори по НУРВИДГТДОСПДНГП.
  •  Обсъждане и приемане на ангажименти от двете страни за възобновяване на работата на работната група за промени в НУРВИДГТДОСПДНГП с поставяне на приоритетни задачи и ясен времеви хоризонт за изпълнение.
  •  Обсъждане и поемане на ангажименти за преразглеждане на административни актове и указания създаващи неоправдани ограничения в работата на сектора.
  •  Обсъждане на действия по преодоляване на последствията от решение на ВАС по Дело 1108/2021 и ЗИД НА ЗВ.
  •  Други.