Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Изготвени и разпространени бяха брошура и листовка с информация за Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран по програмата Интеррег- ИПП ТГС България- Македония. Той е по приоритетна ос- Околна среда.

Целта на проекта е- Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния регион, посредством „еко” инвестиции в образователна инфраструктура и подобряване на екологичното образование на деца в предучилищна възраст.

В брошурата има информация още за целевите групи, преките и крайни бенефициенти и очакваните резултати

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.