Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Детска градина „Първи юни“ гр. Кюстендил ще възложи договор за създаване на детска песен, посветена и свързана с опазването на околната среда. Текстът и музиката (включително аранжимента) трябва да бъдат авторски и да бъдат насочени към основната целева група: деца в предучилищна възраст.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.