Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

Приключи изпълнението на договор за доставка на оборудване, сключен между ДГ „Първи юни“ гр. Кюстендил и фирма „ПЕРУН - ККБ“ ЕООД. Срокът за изпълнение бе 2 месеца. Фирмата достави в срок договорените артикули – 3 броя интерактивни дъски, 3 броя лаптопи и 3 броя мултимедии. Артикулите бяха монтирани в екологичните кабинети в трите сгради на ДГ „Първи юни“ гр. Кюстендил. Извършено бе и обучение за персонала, който ще работи с информационните технологии. Посредством въвеждането на съвременни интерактивни методи на обучение ще се увеличи интереса на децата към педагогическите ситуации и активното им участие в самия процес. Децата с радост ще посрещнат почивката от традиционните учебни средства, използвайки електронните дъски.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.