Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

Проведена е тръжна процедура и е подписан договор за доставка на оборудване с фирма „ПЕРУН“ за трите екологични кабинети в трите сгради на ДГ „Първи юни“ гр. Кюстендил. Оборудването включва 3 интерактивни дъски, 3 лаптопа и 3 LCD проектора, които ще бъдат инсталирани в трите сгради. Дейностите се финансират по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.