Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

Изработването на еко - наръчника, който чието разработване започна, включва в изпълнението си три етапа: проучване за най-добри европейски и световни практики в областта на екологията в предучилищното образование, работен вариант на наръчника и одоряването му и организация на тридневен семинар в Кюстендил за повишаване капацитета и работата в мрежа на 30 педагози.

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.