Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

Изготвена и проведена бе тръжна процедура за избор на фирма- изпълнител, за изпълнение на дейности по Информация и публичност по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“. Информационните дейности ще се извършват през целия период на изпълнението на проекта на базата на изготвен Комуникационен план. Комисията определи за победител фирма „ГАГ Консулт 2013” ЕООД.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.