Получихме писмо от нашия читател Даниел Постолов, което публикуваме без корекции!

Горския на Община Невестино Пламен Керелски с нередовни документи и съмнително решение на поземлена комисия Невестино успява да развали договор за аренда за земеделска земя за срок от 25 г., за създаване на нова черешова градина за площ от 1.636 дка. Договора е надлежно вписан в Агенцията по вписванията и актуван с акт за общинска часна собственост.

Казвам се Даниел Постолов. Семейството ми има склюени договори за аренда с Община Невестино за около 22 дка. земеделски земи за създаване на нови черешови градини. Със скалъпена преписка и нередовни документи горския на Община Невестино Пламен Керелски успява да ми развали договора за 1.636 дка земеделска земя, находяща се в землището на село Еремия.

От представените документи е видно, че Общинска служба Земеделие с. Невестино е възстановила имот в местност „Валого – Церо”??? на Владимир Евтимов Мурджов, без перфектно доказателство на правото за собственост, т.е. за всички собственици от с. Еремия са налице декларациите за внесени в ТКЗС земи от 1956г. Същият е внесъл в ТКЗС само 9,700 дка, а с клетвена декларация увеличава имотите си на 16,950 дка, като е приложено и решение №06075 от 19.08.1993г. без подписи на председател, секретар и членове. Владимир Мурджов прави клетвена декларация от 1992 г. като скрива допустимите по ЗСПЗЗ чл.12, ал.2 от закона собствеността и ползването на земеделските земи (декларация за ТКЗС). Без да се прецизират доказателствата за собственост Поземлената комисия, признава вместо да ОТКАЖЕ да възстанови собствеността с мотив, че не се прилага клетвена декларация в случаите в които има доказателства визирани в чл. 12, ал. 2 от ЗСПЗЗ. Само за землища в които не се съхраняват доказателства (декларации за внесени земи в ТКЗС, емлячни регистри) се прилага и приема клетвена декларация, какъвто не е случая в с. Еремия.

Представен е протокол за трасиране с претенции за реституция, като за установяването на границите на земеделския имот не са повикани съседите, които да дадат съгласието си и да се подпишат в протокола, няма явни доказателства за стари реални възстановяеми граници за да бъде върнат въпросния имот точно там. От протокола е видно, че наследника Емил Владимиров Евтимов сам си преценява къде да си посочи имота, дори без да има присъствие на служител от Поземлената комисия, който да легитимира правотата на този акт.

{joomplucat:22 limit=5|columns=5}
От имоти неработени 25 г., приличащи на земи от горския фонд, почистихме, терасирахме и засадихме нови черешови дръвчета!
Вижте страницата ни във Facebook

 

От местността „Валого – церо” имот посочен в клетвената декларация, същия е преименуван на Валого, видно от решение №06075 от 19.08.1993г., решението е представено без подписи на председател, секретар и членове, като посочения имот изобщо не отговаря за тази местност, на която наследника решава да си заснеме имота. Под валог се разбира равно място в долчинка, а не хребет, посочения имот. След като се скалъпват „ДОКУМЕНТИТЕ” и се прави проект скица за земеделския имот Община Невестино не е упражнява контрол по преписката и решението на Общинска служба земеделие Невестино и допуска Общински съвет да гласува връщането на имота. Имот за който е сключен Договор за аренда от 04.06.2012г., надлежно вписан в Службата по вписванията при КРС като акт № 67, том ІІ, вх. рег. № 1693/05.06.2012г., ведно със скицата към него и акт за Общинска частна собственост №265/08.05.2012г. От което е видно, че Общински съвет изобщо не е прегледал преписката. Всичко това става най-вече защото е замесен вътрешен човек в цялата схема, а именно Пламен Керелски, който е горски в Община Невестино и получател на половината имот от страната на наследницата Йорданка Владимирова Керелска. Документите за емлячния регистър, отдел Земеделие и горския Пламен Керелски се намират в една канцелария. На 25.06.2015. съм осъден от наследниците на Владимир Мурджов с решение на Окръжен Съд Кюстендил и изгонен на улицата с редовно сключен, вписан и актуван имот, направени инвестиционни разходи по имота за около 6000 лв. , пропуснати ползи за около 30 000 лв. и съдебни разходи за около 3000 лв., но явно скалъпената реституция има по-голяма тежест. Към момента по исковата ми молба РСК не допуска спиране извършването на въвод във владение на процесния имот на наследниците.{joomplucat:21 limit=12|columns=4}