На основание чл. 60, ал.1 от Изборния кодекс областният управител инж. Александър Пандурски насрочи консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.

Консултациите ще се проведат на 19.09.2021 г. /петък/, от 10:00 часа, в залата на ІІ етаж – сградата на Областна администрация - Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

Областният управител инж. Александър Пандурски и неговите заместници  организират изнесени приемни на 8 и 10 юни

 

При консултациите партиите и коали600 × 400циите следва да представят, съгласно чл.60, ал.3 и чл. 65, ал.1 от Изборния кодекс:

  • Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс;
  • Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  • Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  • Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  • Списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на Районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни.
  • Предложенията за членове на РИК следва да бъдат съобразени и с всички изисквания на Решение на Централната избирателна комисия.