Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kustend2/public_html/plugins/system/jsntplframework/libraries/joomlashine/template/megamenu.php on line 228
ОТНОВО КЛУБ ПО БОКС В КЮСТЕНДИЛ

След по­ве­че от 10-ина го­ди­ни за­ти­шие от­но­во се за­го­во­ри за бокс в Кюс­тен­дил. И пак име­то на Бо­рис Ива­нов се свър­зва с то­зи спорт, ка­то трен­ьор. Пред­се­да­тел на най-но­вия спор­тен клуб в гра­да е Лю­бос­лав Ива­нов. Тре­ни­ров­ки­те ще се про­веж­дат в за­ла­та на спор­тен ком­плекс „Осо­го­во” /вхо­да от­към бив­ша­та слад­кар­ни­ца „АЛФ”/ на два рин­га.
Лю­бос­лав Ива­нов:”Нап­ра­вих­ме ре­монт на за­ла­та със соб­стве­ни си­ли и сред­ства, ве­че има и мно­го же­ла­е­щи да тре­ни­рат. Ще сфор­ми­ра­ме гру­пи от раз­лич­на въз­раст – от де­ца­та до юно­ши стар­ша, до­ри и мо­ми­че­та. За­ла­та ще ра­бо­ти це­лод­нев­но. Тре­ни­ров­ки­те ще се ръ­ко­во­дят от Бо­рис Ни­ко­лов, кой­то в про­дъл­же­ние на го­ди­ни три пъ­ти е от­кри­вал за­ли по бокс, но по­ра­ди ня­как­ви проб­ле­ми ги е зак­ри­вал. Клу­бът ще бъ­де на са­мо­из­дръж­ка.
Пред­по­ла­гам, че от до­го­ди­на про­лет­та ве­че ще учас­тва­ме и на със­те­за­ния. Иска­ме то­зи бок­сов клуб да се за­дър­жи по-дъл­го вре­ме и да спе­че­ли по­ве­че при­я­те­ли”. 

 

 

Вижте също ...

Търсене

Www.Avtochastionline24.Bg

Времето в Кюстендил

 

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com